Onze Algemene Voorwaarden

Krav Maga IJmuiden heeft de volgende Algemene Voorwaarden. Deelname aan een training, met of zonder lidmaatschap, betekent dat men akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Aansprakelijkheid
Lid 1: Iedere student die een training volgt aanvaardt dat het beoefenen van Krav Maga risico’s met zich meebrengt. Krav Maga IJmuiden en de mensen die deze organisatie vormen kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade aan kleding, persoonlijk- of lichamelijk letsel, materiële- of immateriële schade, daaruit voortvloeiende kosten van de student in welke vorm dan ook. Krav Maga IJmuiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemende student.
Lid 2: Krav Maga IJmuiden aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies, of diefstal van persoonlijke eigendommen van de student.
Lid 3: Schade (lichamelijke blessure en/of aan kleding) toegebracht aan het lid tijdens een training door derden wordt vergoed door de persoon welke deze schade toebrengt. Bij minderjarigen berust deze verantwoordelijkheid bij de ouders/verzorgers.

Artikel 2: Lidmaatschap
Lid 1: Het Krav Maga IJmuiden lidmaatschap is gebaseerd op een jaardeelname welke wordt verdeeld over 12 kalendermaanden. Het lidmaatschap wordt iedere maand stilzwijgend verlengd voor de periode van een maand. Bij aanmelding is men met onmiddellijke ingang lesgeld verschuldigd. Het lidmaatschap kan uitsluitend beëindigd worden indien een der partijen aan de wederpartij meedeelt dat deze de overeenkomst wil beëindigen. Opzegging van het lidmaatschap gebeurt per post of per email. Lidmaatschap eindigt aan het eind van de maand waarin is opgezegd.
Lid 2: De betaling van de verschuldigde contributie per maand dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
De betaling wordt alleen via een bankoverschrijving voldaan. Bij te late betaling van de contributie wordt de toegang tot de training geweigerd totdat de contributiegelden ontvangen zijn zonder restitutie op de gemiste training. Restitutie van contributiegelden is niet mogelijk. Inning van achterstallige betalingen worden verhoogd met incasso- en administratiekosten.

Artikel 3: Toegang ontzeggen
Door deelname van de persoon aan de training verklaart hij/zij de Algemene Voorwaarden en de lesregels van Krav Maga IJmuiden te accepteren. Indien de persoon de gegeven instructies of regels overtreedt kan dit een reden zijn om de persoon de toegang verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt en zonder restitutie van de contributie.

Artikel 4: Tijden, vakanties en feestdagen
Krav Maga IJmuiden behoudt zich het recht voor om de openingstijden en trainingsdagen te wijzigen. Op officiële en erkende vakanties en feestdagen is Krav Maga IJmuiden gesloten zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of restitutie.

Artikel 5: Trainingen niet bijwonen
Indien lessen niet worden bijgewoond is dit voor eigen rekening. Lesgelden dienen te worden betaald en restitutie zal niet plaatsvinden. Bij langdurige ziekte kan in overleg het lesgeld tijdelijk worden stopgezet.

Artikel 6: Instructeur
Op de dagen dat de instructeur afwezig is wegens training, cursus, vakantie of ziekte, zal getracht worden een vervanger te vinden voor het geven van de les/training. Mogelijk zal, bij het niet tijdig vinden van een vervanger, de les komen te vervallen. Restitutie van contributie is niet mogelijk.

Artikel 7: IKMF lidmaatschap
Zonder IKMF lidmaatschap van deze bond is het niet mogelijk om examens te doen. Krav Maga IJmuiden adviseert daarom dit IKMF lidmaatschap. Het IKMF lidmaatschap kan worden aangetoond doormiddel van het IKMF Paspoort. Hierin worden Krav Maga activiteiten zoals seminars, cursussen en examens opgetekend.

Klik hier om je aan te melden voor een IKMF lidmaatschap